Học tiếng pháp – Bài số 7: Jour de grève

Học tiếng pháp – Bài số 7: Jour de grève

Texte de dialogue

La radio: – A la suite d’un mouvement de grève, les lignes 4, 6, 9 et 11du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes, il n’y pas de trains sur les lignes A et B du RER. Si vous prenez votre voiture, attention aux embouteillages sur les périphériques. La circulation est complètement bloquée entre la porte de la Chapelle et la porte Maillot. Dans le centre de Paris, un autobus sur quatre est en circulation. Si vous allez en banlieu, renseignez-vous au numéro vert 08 64 64 64 64.

Pascal: – Qu’est-ce qui se passe? Il est 6 heures et demie.

Benoît: – Tu entends les informations. Il n’y a pas de métro et très peu de bus. Tout est bloqué. Et comment je vais au bureau? A pied!

Pascal : Grève des transports en commun. Et justement aujourd’hui. C’est bien ma chance!

Benoît: – Dis donc, on parle de ces grèves depuis deux semaines. Lis les journaux! Qu est-ce que tu as de spécial à faire, aujourd’hui?

Pascal: – Je fais un remplacement dans un centre culturel… au Blanc-Mesnil.

Julie: – Salut!

Benoît et Pascal: – Salut!

Julie: – Hum, ça sent bon!

Julie: – Vous en faites une tète! Il y a un problème?

Benoît: Un problème! H y a une grève générale des transports en commun.

Je vais au bureau à pied

Julie: – A pied! Tu mets combien de temps?

Benoît: – Je mets une heure, si je marche vite. Mais je ne sais pas comment Pascal va au Blanc-Mesnil.

Julie: – Au Blanc-Mesnil? C’est où, ça?

Pascal: – C’est loin, très loin … en plus, avec le temps qu’il fait!

Julie: – De quoi tu te plains, il fait beau! Si c’est vraiment important, prends un taxi!

Benoît: – Un taxi! C’est trop cher. Elle est folle!

Julie: – Oh, j’ai une idée … François … il a une petite moto.

François: – Tu mets le casque, hein?

Pascal: – Oui, je mets le casque. Ne t’inquiète pas!

Pascal: – Salut! Je cherche le directeur, M Fernandez. Tu sais où est son bureau?

Un jeune: – C’est par là-bas, au premier étage.

Pascal: – Bonjour, Monsieur. Je viens de la part de l’agence pour remploi. Je suis Pascal Lefèvre.

M.Fernandez:- Bonjour. Je suis content de vous voir.

M.Fernandez:- Mettez votre manteau ici et asseyez-vous! Vous êtes à l’heure, bravo. Avec ces grève…

Pascal: – Oui, je suis en moto.

M.Fernandez:- En moto? Elle est devant le bâtiment?

Pascal: – Oui, pourquoi? Il y a des risques de vol?

M.Femandez: – Des risques, il y en a partout. Non, non, je plaisante. Il n’y a pas trop de problèmes ici.

Bài học này cỏ chù đề về các phương tiện giao thông. Vì tình cảnh của Benoît và Pascal, hai chàng trai trong bài học của chúng ta, xem ra rất gay go. Hôm nay có một cuộc bãi công của hệ thống giao thông công cộng Paris II y a une grève des transports en commun.

Chính vì vậy mà bài này có tiêu đề là : Jour de grève – ngảy bãi công. Hai câu hỏi được đật ra trước khi các bạn theo dõi các tinh huống của phim:

Qui sont les personnages ? (các nhân vậl chinh lá ai ?)

Où sont-ils ? (Họ dang ờ đâu ?)

Phim cùa bải học

Nhắc lại bằng hình ảnh 1 : Julie, Pascal vả Benoît ở trong căn hộ.

– Alors, qui sont-ils ?

Câu trả lời: + Julie, Pascal, Benoît.

– Ils sont où ?

+ Dans leur appartement.

Nhẳc lại bằng hình ảnh 2: Pascal, Julie và François đứng ờ ngoái phổ.

– Et maintenant, ce sont qui ?

+ Ce sont Julie, Pascal et François.

– Qui est-ce. François ?

+ Il est artiste. Il travaille avec Violaine.

– Oui, c’est exact.

Mời các bạn trà lời tiếp câu hỏi :

– Où sont Julie, Pascal et François ?

+ Ils sont dans la rue.

Nhắc lại bằng hình ảnh thứ 3: đó là ai và họ ở đâu.

– Il est où, Pascal ?

+ Il est le Forum culturel du Blanc-Mesnil. (cảu sai)

Nếu minh nói lả « Il est le Forum culturel du Blanc-Mesnil.» thi có nghĩa lả « Anh ấy là Trung tâm văn hóa Blanc-Mesnil.». Để nói « Anh ẩy ờ Trung tàm văn hóa. » thi trong câu này chúng ta sẽ phải thêm giới từ « à » đẻ chỉ địa điềm. Câu đúng sẽ là :

– Il est au Forum culturel du Blanc-Mesnil.

(Anh ầy đang ởTrung tâm văn hóa Blanc-Mesnil)

Từ « au » ờ đây chinh là giới từ « à » ghép với mạo từ « le » : à + le = au.

Câu hỏi tiếp theo :

Qui voyez-vous ?

+ Pascal et Monsieur Fernandez.

-Monsieur Femandez, qui est-ce ?

+ C’est le directeur du Forum culturel.

Pascal gặp ông giám đốc Trung tâm văn hóa Blanc-Mesnil vì hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm thay tạm thời cho một nhân viên của Trung tâm. Pascal đã phải tới Trung tâm bằng xe máy.

Ngữ pháp

1. Cách nói sử dụng phương tiện giao thông nào

Chúng ta sẽ học cách nối sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và một số câu dùng vởi cấu trúc « il y a » : có gì đó.

Hội thoại giữa Pascal và Benoît.

Có hai câu hỏi cho hội thoại này :

Qu’est-ce qui se passe ?

(Có chuyện gi xảy ra vậy ?) Câu hỏi nảy tương đương với câu : – Qu’est-ce qu’il y a ?

– Comment Benoît va au bureau ?

(Benoît đi đến văn phòng như thế nào ?) Từ đẻ hỏi « comment » cỏ nghĩa ià « như thế nào ». Ta dùng câu này để hỏi sử dụng phương tiện giao thông gi.

Các bạn có bốn gợi ý để trả lờì cho câu hỏi : Comment… . + en

+ en metro (bằng tàu điện ngầm)

+ en bus (bằng xe buýt)

+ en moto (bảng xe máy)

+ à pied (đi bộ)

Câu trả lời cho câu hỏi : – Qu’est-ce qui se passe ?

+ Il y a une grève des transports en commun.

– C’est ça. Alors, comment Benoît va au bureau ?

+ Il va au bureau à pied.

Nhin chung, với các phương tiện giao thông mà ta có thẻ chui được vào bên trong, thì ta sẽ dùng giới từ « en ». Vi dụ như :

* en voiture : đi bồng xe ô-tô. (ô tô nhỏ)

* en avion : bằng máy bay, en train I bẳng tàu hỏa.

Côn các với các phương tiện giao thông mà ta ngòi lôn trên thi ngưởi ta thường hay dùng giới tù « à ». Vi dụ

• à vélo : đi bằno xe đap,

• à cheval: đi bằng ngựa.

• à pied: đi bộ

Cách dùng các giời từ như En hay A để nói sử dụng phương tiện giao thồng nào Các cách nói như trên là nguyên tắc chung. Nheng bao giờ cũng có ngoại lệ. Trường hợp đổi với xe máy chẳng hạn. Các bạn có thế nói cả hai kiểu : « en moto » hay « à moto » đều được cả Câu hỏi tìếp theo dành cho Pascal

Comment Pascal va au Forum culturel ?

+ En moto, à moto.

Câu trả lời đầy đủ là:

+ Pascal va au Forum culturel en moto.

Khi muốn nói ta dùng một phương tiện giao thông để đi đâu đó, chúng ta còn có một cấu trúc khác, đó là:

Prendre + un moyen de transport (prendre + 1 phương tiện giao thông)

Vi dụ, khi Pascal phàn nàn là anh không biẻt đi đến Trung tâm vàn hóa bằng phương tiện gà vì xa quá má lại không có phương tiện giao thông công cộng, Julie đả khuyên anh nên đi taxi

– Prends un taxi !

Cũng liên quan tới việc đi lại, chúng ta cỏ thể hỏi nhau xem cần bao nhiêu thời gian để đi tới một chỗ nào đỏ. Ta sẽ dùng cẩu trúc :

mettre + combien de temps

(động từ mettre + cụn từ để hỏi bao nhiêu thời gian)

Vi dụ :

– Tu mets combien de temps pour aller au travail ?

(Bạn cần bao nhiêu thời gian để đi làm?)

+ 30 minutes en bus.

(30 phút đi bằng xe buýt)

Cụm từ để hòi « combien de » có nghĩa là bao nhiêu.

Trích đoạn hội thoại giữa Benoit và Julie. Câu hỏi được đưa ra:

– Benoît met combien de temps pour aller au bureau ?

(Benoit mất bao nhiêu thời gian để đi đến văn phòng)

I II met combien de temps, Benoit ?

+ Une heure. (1 giờ.)

2.Cách dùng cấu trúc « il y a » nghĩa là « có »

Cấu trúc « il y a » được dùng để hòi xem cỏ cái gì hay cỏ ai ờ đâu đó.Vi dụ :

– Est-ce qu’il y a des étudiants dans la classe ?

(óỏ sinh viên ờ trong lớp không?)

Nếu không có thì ta dùng cẩu trúc «Il n’y a pas de…. ». Vi dụ :

-Il n’y a pas d’étudiants dans la classe.

(Không có sinh viên ờ trong lớp.)

Từ DE được gạch chân để các bạn lưu ý vì có một sổ bạn hay nói là “des”.

-Il n’y a pas des étudiants.” (câu sai ).

3. Cách diễn đat điều kiên bằng dùng liên từ « si » với câu gồm hai mênh đề và có it nhất là hai đông từ.

Julie đã nói với Pascal :

– Si c’est vraiment important, prends un taxi.

(Nếu điều đó thực sự quan trọng thì bạn đi tắc-xi đi).

Cách dùng liên từ “si” không phức tạp lắm. Ta chì cần đặt liên từ “si” đứng đầu củạ mệnh đề phụ. Còn Vị tri cua mẹnh đề phụ có thể đổi chỗ, không nhất thiết phải đứng đầu câu. Như vậy với ví dụ vừa rôi ta có thể chuyển trạt tự như sau :

– Prends un taxi, si c’est vraiment important.

Variations

Các cấu trúc khác nhau để diễn đạt một điều gi đó.

Trong phần này có hai nội dung. Nội dung thứ nhầt là cách nói khi bạn muốn thu hủt sự chú ý của ai đó.

Attirer l’attention

1.Oh, j’ai une idée! François … il a une petite moto.

2. Dis donc! François … il a une petite moto.

3. Oh, mais j’y pense, François … Ha une petite moto.

4. Tiens, je pense à quelque chose .François … il a une petite moto.

Trong 4 mẫu câu vừa rồi, câu « François…il a une petite moto » (François Có 1 cái xe máy nhỏ) không thay đổi. Yếu tế thay đổi là các thành phần đứng đầu cêu để thu hút sự chủ ý.

Các cách nói với những câu máo đầu như trên có thẻ hiểu :

–           Oh, j’ai une idée, (à, tôi cỏ ý kiến thế này)

–           Dis donc ! (này)

–           Oh, mais j’y pense, (à, tôi nghĩ thế này nhé)

–           Tiens, je pense à quelque chose, (này, tôi nghĩ đến điều này) Động từ penser à quelqu’un, ou à quelque chose có nghĩa là nghĩ đến ai hay cái gi đấy.

Nội dung thứ 2 mà chúng ta sẽ học trong phần Variations là cách nói để làm yèn lòng ai đò. Trong phần cuối cùa hội thoại, khi Pascal gặp giám đốc Trung tảm vân hóa, ông có hỏi Pascal đi bằng phương tiện gì tới và để xe ô trước cừa Trung tâm phải không. Pascal thấy chột dạ và hỏi liệu để ở đò cố bị mất cẳp hay không. ông giám đồc nói đùa rằng rất cố thể. Sau đó, để Pascal yên tâm, ông bảo rằng ông chỉ đùa thôi. Câu nói cùa ông giảm đốc là :

–           Non. non, je plaisante. Il n’y a pas trop de problèmes ici.

(Không không, tôi đùa đấy. Ờ đây không có vần đề gì đâu.)

Động từ plaisanter, nhòm 1er cò nghĩa là đùa. Ngoài ra, ta còn có 3 cách nói khác. Mời các bạn theo dõi.

Rassurer quelqu’un

1. Non, non. je plaisante. Il n’y a pas trop de problèmes ici.

2. Ne vous inquiétez pas !

3 Ne vous en faites pas !

4. N’ayez pas peur !

Phóng sự

Giao thông công cộng nội đô Pháp Lời bình tiếng Pháp:

Pour de nombreux Français, le transport c’est la voiture. Mais il faut stationner en ville. Ce n’est pas toujours facile et c’est cher. Et la voiture a un problème: elle polllue. Il y a bien des contrôles antipollution, mais sont-ils vraiment efficaces?

La solution, c’est les transports en commun. A Nantes, on a retrouvé le bon vieux tramway oublié depuis des générations et modernisés aujourd’hui grâce à tous les moyens des technologies de pointe!

A Paris, les autobus et les métros se sont modernisés. Heureusement! Les stations sont accueillantes. Certaines sont de véritables musées toujours ouverts au public.

D’autres villes, comme Lyon ou Toulouse, ont des lignes de métro très modernes.

Mais d’autres solutions sont également utilisées. Ce bus, à Lille, fonctionne au méthane, un carburant écologique, obtenu ả partir des eaux usées. Il permet également de réduire la pollution.

Reflets-  giáo trình học tiếng Pháp : Méthode de français, Hachette 1999

Nếu bạn muốn liên hệ trực tiếp với người làm chương trình, xin gửi thư tới địa chỉ mail sau đây: nauvenmaihuong@vtv.vn

LEAVE A COMMENT